กิจกรรมของโรงเรียน
752
ค่ายห้องสมุดมีชีวิต สร้างนักคิดยอดนักอ่าน
ค่ายห้องสมุดมีชีวิต สร้างนักคิดยอดนักอ่าน ตามโครงการค่ายส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อชุมชนการเรียนรู้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยวิทยากร ผศ.ดร.บุญรอด​ โชติวชิรา สาขาภาษาไทย​ คณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[2019-08-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
751
นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครู
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ให้การต้อนรับ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และศึกษานิเทศก์อรสา ดีทุ่ง ได้เดินทางมาติดตาม นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
[2019-08-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
750
วิพากษ์หัวข้อโครงงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
การวิพากษ์หัวข้อโครงงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-08-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
749
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.รุ่น 5 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-08-23][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
748
การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA) ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 โดยวิทยากรคือ อาจารย์ภักดี รัชตวิภาสนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สมป.สพฐ.
[2019-08-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
747
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-08-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
746
อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ เรื่องโรคติดต่อเอดส์ สารเสพติด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ เรื่อง การจัดการพื้นที่สร้างสรรค์/ เสี่ยง เรื่องโรคติดต่อเอดส์ สารเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอฝาง
[2019-08-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
745
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกย่อย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
[2019-08-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
744
อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มีนายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
[2019-08-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
743
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านก๊าซชีวภาพ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านก๊าซชีวภาพและเทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มีนายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[2019-08-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
742
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 มีนายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุม
[2019-08-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
741
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจักรคำคณาทร
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
[2019-08-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
739
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ข่า
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ การดูจุดดำบนดวงอาทิตย์ และชุดสมองกล IPST ในงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
[2019-08-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
738
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
[2019-08-14][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
737
การประชุมปรับปรุงหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
นเอกกิดากร จันทรา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และคณะจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ประชุมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-08-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
736
ร่วมพิธี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2019-08-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
735
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กับหน่วยงานอำเภอฝาง
ผู้บริหารและคณะครูโรงเ่รียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2019-08-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
734
รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562
[2019-08-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
733
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-08-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
732
การอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Math Lab การอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สำหรับนักเรียนห้องเพชรชัยพฤกษ์ ม.1/1 2/1 และนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-08-03][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)