กิจกรรมของโรงเรียน
621
โรงพยาบาลฝางมาตรวจสุขภาพประจำปีให้บุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงพยาบาลฝางมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-01-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
620
อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดโดยกรมความคุมประพฤติสาขาฝาง
นักเรียนแกนนำห้องเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ระดับชั้น ม.1- ม.6 ได้รับการอบรมความรู้เรื่อง ยาเสพติด อบรมโดยกรมคุมประพฤติ สาขาฝาง วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องอ่างขางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-01-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
619
ติวสอบ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้น ม.6
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดติวสอบ GAT-PAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-01-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
618
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-01-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
617
โครงการคนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน
โครงการคนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้พร้อมใจกันบริจาคสมทบทุน กองทุน 10 บาท เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 29 มกราคม 2562
[2019-01-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
616
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562 วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมสวนป่า 1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-01-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
615
กิจกรรมสำรวจและศึกษาธรรมชาติ
กิจกรรมสำรวจและศึกษาธรรมชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ พุทธสถานดอยหัวโท อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
[2019-01-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
614
การฝึกอบรม จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้ารับการฝึกอบรม จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562
[2019-01-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
613
ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร "ขับขานไพเราะเสนาะกรองกานท์"
กลุ่มสาระภาษาไทยจัดค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร "ขับขานไพเราะเสนาะกรองกานท์" เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง
[2019-01-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
612
จัดสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
[2019-01-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
611
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-01-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
610
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งของผู้อำนวยการ
ร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิยาคม และ ผอ.เจตนิพิฐ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ได้แสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย วันที่ 23 มกราคม 2562
[2019-01-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
609
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายชีวิตตามความถนัดและสนใจ การทำแฟ้มสะสมงาน
งานแนะแนวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายชีวิตตามความถนัดและสนใจ การทำแฟ้มสะสมงาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โดยมี อาจารย์ อดิศัย วิริยะประสพโชค เป็นวิทยากร ในวันที่ 22 กุมภาพัีนธ์ 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-01-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
608
ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง
ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ลุ่มน้ำฝาง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-01-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
607
กิจกรรมค่ายทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
กิจกรรมค่ายทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ณ งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 @สวนตุงและโคมนครเชียงราย----วัดห้วยปลากั้ง----ตลาดแม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 18 มกราคม 2562
[2019-01-18][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
606
ต้อนรับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย
งานต้อนรับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2562
[2019-01-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
605
ร่วมพิธีวันครู ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมพิธี ในงานวันครู ประจำปี 2562 เมื่้อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
[2019-01-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
604
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
[2019-01-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
603
ศึกษาดูงานระบบ ICT เพื่อใช้ในการพัฒงานฝ่ายบุคคล และแผนงาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ว่าที่เรือตรีวีรพงศ์ ขำเหม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ระบบ ICT ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการภายในของฝ่ายบุคลากรและงบประมาณ ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ต่อไป
[2019-01-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
602
ค่ายทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทัศนศึกษาที่ขุนน้ำนางนอน ตลาดแม่สาย วัดห้วยปลากั้ง งานดอกไม้ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
[2019-01-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
601
ยินดีต้อนรับอาสาสมัครจาก world race america organization
ยินดีต้อนรับ นักเรียนอาสาสมัคร จากโครงการ world race america organization ที่จะได้มาศึกษาแลกเปลี่ยน ภาษา วัฒนธรรม เป็นเวลา 3 สัปดาห์
[2019-01-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
600
นักเรียนเข้าร่วมแสดงละครสั้นภาษาจีนที่ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วมแสดงละครสั้นภาษาจีน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
[2019-01-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)