กิจกรรมของโรงเรียน
670
MOU สภานักเรียนฝางชนูปถัมภ์ ลำปางกัลยาณี
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ทำ MOU ร่วมกับ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
[2019-03-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
669
ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง
ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง วันที่ 29 มีนาคม 2562
[2019-03-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
668
อบรมการใช้โปรแกรม the geometer's sketchpad
อบรมการใช้โปรแกรม the geometer's sketchpad และเครื่องคำนวณเชิงกราฟชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วันที่ 30 มีนาคม 2562
[2019-03-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
667
การวิพากษ์โครงร่างวิจัย
การวิพากษ์โครงร่างวิจัยประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562
[2019-03-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
666
งานปัจฉิมนิเทศน์วงโยธวาฑิต
งานปัจฉิมนิเทศน์วงโยธวาฑิตโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562
[2019-03-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
665
โครงการทัศนศึกษาและศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเล ณ จังหวัดชลบุรี ระยอง และอยุธยา วันที่ 14-18 มีนาคม 2562 นอกสถานที่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
[2019-03-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
664
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและรวบรวมสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิชัติการจัดทำและรวบรวมสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ทแอนท์สปา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2562
[2019-03-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
663
งานปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร
งานปัจฉิมนิเทศ์นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
[2019-03-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
662
ค่ายปัจฉิมนิเทศน์Smart Science รุ่น 7
โรงเรียนฝางชนูถัมภ์จัดค่ายปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ น้ำพุร้อน อุทยาแห่งชาติฟ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2019-03-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
661
การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT
การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT วิเคราะห์สถานภาพองค์กร การจัดทำแผนพัฒนา ระยะ 4ปี การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการจัดทำมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รอบ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
[2019-03-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
660
ประเมิน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตาม 15 จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยนายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ตรวจเยี่ยมการสรุปผลในครั้งนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2562
[2019-03-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
659
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันที่ 18 มีนาคม 2562
[2019-03-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
658
ประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหา 0 ร มส.
ประชุมผู้ปกครองเพื่อ แก้ปัญหา 0 ร มส. วันที่ 17 มีนาคม 2562
[2019-03-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
657
การปฐมนิเนศ นักเรียนที่ออกฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561
การปฐมนิเนศ โดยผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ได้ให้โอวาท นักเรียนที่ออกฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ เป็นเวลา 2สัปดาห์ เพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ตนเองสนใจ ในวันที่ 16 มีนาคม 2562
[2019-03-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
656
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
[2019-03-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
655
การประชุมสามัญประจำเดือน มีนาคม
การประชุมสามัญประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีการศึกษา 2/61 วันที่ 7 มีนาคม 2562
[2019-03-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
654
นศท.ชั้นปีที่2 ชาย เข้าค่ายภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ชายโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าค่ายภาคสนาม วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
[2019-03-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
653
กิจกรรมสำรวจจุดดำบนดวงอาทิตย์
กิจกรรมสำรวจจุดดำบนดวงอาทิตย์ จากชุมนุม Astronomy fangchanu เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
[2019-03-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
652
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นต้นแบบแห่งการออม
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ได้มอบเกียรติบัตร โรงเรียนธนาคาร ให้กับนักเรียน ที่เป็นบุคคลต้นแบบอันพึงประสงค์ ในด้านการออมทรัพย์ต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป วันที่ 6 มีนาคม 2562
[2019-03-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
651
รางวัลนักเรียน ต้นแบบคุณธรรมดีเด่น
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้มอบรางวัลนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเป็น นักเรียนต้นแบบคุณธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริธรรมนักเรียน วันที่ 5 มีนาคม 2562
[2019-03-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
650
มอบรางวัลการประกวดหนังสั้นคุณธรรม
รองผู้อำนวยการ มอบรางวัลการประกวดหนังสั้นคุณธรรม ให้กับนักเรียนที่ ชนะการประกวด ในวันที่ 4 มีนาคม 2562
[2019-03-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
649
จัดการทดสอบ O net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้เป็น สนามสอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในการสอบ O net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้กับนักเรียนในพื้นที่ อำเภอ ฝาง ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2562
[2019-03-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
648
อบรมการค้นหาความถนัดและความสามารถของตนเอง
อาจารย์อดิศัย วิริยะประสพโชค ได้มาพบนักเรียนกลุ่มค้นหาตัวเอง เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การค้นหาความถนัดของตัวเอง โดยกลุ่มงานแนะแนว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-03-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
647
มอบทุนการศึกษา น้ำใจครูสู่ศิษย์
คุรครูปุณณิศ สกลกิตติ เป็นต้วแทนมอบทุนการศึกษา น้ำใจครูสู่ศิษย์ จำนวน 14,000บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
[2019-03-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
646
งานพยาบาลทำบุญน้องเด็กดอง
งานพยาบาลจัดงานทำบุญน้องเด็กดอง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
[2019-03-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
645
ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่่แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ที่จังหวัดพะเยา
ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่่แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ที่จังหวัดพะเยา เมือวันที่ 1 มีนาคม 2562
[2019-03-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)