กิจกรรมของโรงเรียน
718
อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ โดยมีนายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี อำนวยการจัดการอบรมโดยนายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 28-29 มิุถุนายน ณ สวนส้มธนาธร ตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2019-06-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
717
กิจกรรมรับขวัญน้อง ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 62
กิจกรรมรับขวัญน้อง ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
[2019-06-28][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
716
อบรมจราจรนักศึกษาวิชาทหาร
สถานีตำรวจภูธรฝางร่วมกับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดทำโครงการส่งเสริมวินัยจราจรในชุมชนและสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
715
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานจากสพม.34
การนิเทศติดตามจาก สพม.34 โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินกิจการต่างๆ ใน ระยะ 2 เดือน ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
[2019-06-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
714
เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ถึงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
[2019-06-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
713
การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562
[2019-06-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
712
การอบรมโครงการ มือเล็กๆ รู้เท่าทันสื่อ
การอบรมโครงการ หมือเล็กๆ รู้เท่าทันสื่อ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทนาลัยพายัพ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
[2019-06-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
711
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
[2019-06-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
710
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
709
โครงการ 5 บาทสร้างโอกาสให้กับน้อง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดทำโครงการ 5 บาทสร้างโอกาสให้กับน้องโดยนำทุนการศึกษาไปมอบให้กับน้อง ณ โรงเรียนบ้านโป่งนก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
[2019-06-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
708
การประชุมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคล
การประชุมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
707
พิธีไหว้ครูศิลปะ ปี2562
พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ศิลปะ และพิธีไหว้ครูศิลปะ โรงเรียนฝาง่ชนูปถัมภ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2562
[2019-06-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
706
นศท.ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นศท.ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักสงฆ์ดอยสันกู่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562
[2019-06-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
705
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง พลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS ซึ่งมีคณะทำงานปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ตามแนวคิด STAR STEMS ในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านสร้างพลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ ในสภาการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการอบรม ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยมีพลเอก ดร.พหล สง่าเนตร เป็นประธานในพิธี
[2019-06-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
704
อบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้น
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วมการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
[2019-06-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
703
พิธีไหว้ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
702
กิจกรรมทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำพานไหว้ครู และซ้อมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
[2019-06-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
701
งานวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครบรอบ 58 ปี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยมีนายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี
[2019-06-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
700
เดินขบวนต้นผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้เดินขบวนต้นผ้าป่าสามัคคี เชิญชวน ประชาชนร่วมทำบุญเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
[2019-06-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
699
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
698
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562
[2019-06-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
697
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
696
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง
[2019-06-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
695
วันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลเจ้าฝาง พระนางสามผิว วันที่ 3 มิถุนายน 2562
[2019-06-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)