กิจกรรมของโรงเรียน
763
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 กันยายน 2562
[2019-09-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
762
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง ในการเข้าศึกษาดูงาน การบริหารงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-09-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
761
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-09-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
760
มุฑิตาจิต ครูสวง วงษา
พิธีมุฑิตาจิต ครูสวง วงษา เนื่องในการเกษียณอายุราชการ บริเวณหน้าเสาธงใหญ่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 23 กันยายน 2562
[2019-09-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
759
ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการดื่มนมของนักเรียน
ผู้อำนวยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะครู ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการดื่มนมของนักเรียน ในวันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
[2019-09-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
758
พิธีมุฑิตาจิต ครูสวง วงษา ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พิธีมุฑิตาจิต ครูสวง วงษา ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-09-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
757
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 9/2562
การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-09-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
756
โรงเรียนเวียงเจดีย์ ที่ได้มาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนเวียงเจดีย์ ที่ได้มาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการงานอาชีพเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
[2019-09-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
755
การอบรมการคัดแยกขยะ
การอบรมการคัดแยกขยะ โดยได้รับความรู้จากเทศบาลตำบลสันทราย ในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง วันที่ 11 กันยายน 2562
[2019-09-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
754
การอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้ Micro bit สร้างโครงงาน
การอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้ Micro bit สร้างโครงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 6-เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมอางข่าง โดยได้รับความร่วมมือ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรในการอบรม
[2019-09-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
753
การประเมินติดตามการดำเนินงานโครงการ การสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS
การประเมินติดตามการดำเนินงานโครงการ การสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS จาก พลเอกดร.พหล สง่าเนตร และคณะ ในการเยี่ยมติดตามโรงเรียนแม่ข่ายในการดำเนินงาน การฝึกอบรมการสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS ให้กับวิทยากรเพื่ออบรมครูและการนำคู่มือ STAR STEMS ไปใช้ และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STAR STEMS ในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-09-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
740
เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ไปเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าค่ายพิชิตปรีชากรณ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
[2019-09-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)