หน้าหลักกลุ่มงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ข้อมูลรถเดือนร.ร. ฝ.ช.

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)