หน้าหลักกลุ่มงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
39
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562[2019-03-11] [งานทะเบียน]
36
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯระดับขัั้น ม.4[2019-02-27] [งานทะเบียน]
22
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4 โควต้า[2016-12-01] [กลุ่มสาระภาษาไทย]
13
ปฏิทินการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560[2016-06-27] [งานแนะแนว]โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)