กิจกรรมของโรงเรียน
407
โครงการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการเพื่อบูรณาการ ทักษะทางสังคม ฯ
การอบรมค่าย โครงการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการเพื่อบูรณาการ ทักษะทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-06-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
406
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
คณะลูกเสือ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้ทำพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
[2018-06-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
405
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีการแข่งขันทางภาษาไทย เช่น การแต่งกลอน การอ่าน การเปิดพจนานุกรม เป็นต้น
[2018-06-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
404
ร่วมเดินรณรงค์ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้ร่วมเดินรณรงค์ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ของอำเภอฝางในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีนายอำเภอฝางเป็นประธาน
[2018-06-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
403
พิธีไหว้ครูศิลปะ และทำบุญให้กับอาจารย์ใหญ่
กลุ่มสาระศิลปะ ได้จัดพิธีไหว้ครูศิลปะ และทำบุญให้กับอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
[2018-06-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
402
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้จัด ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
[2018-06-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
401
โรงพยาบาลฝางมารับบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลฝางได้มารับบริจาคโลหิต ณ ห้องพบาบาลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ณ ห้องพบาบาลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
[2018-06-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
400
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้จัดการนำเสนอ ความคืบหน้าของโครงงานนักเรียน
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้จัดการนำเสนอ ความคืบหน้าของโครงงานนักเรียน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-06-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
399
ค่ายอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จัดอบรมค่ายผู้นำนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเอง การส่งเสริมประชาธิปไตย และฝึกภาวการณ์เป็นผู้นำ เมื่อวันที่ 16- 17 มิถุนายน 2561 ณ สถานีทดลองพืชสวนฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2018-06-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
398
กิจกรรมรับน้อง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมรับขวัญน้องมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีการเล่นเกมนันทนาการสร้างความสามัคคี
[2018-06-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
397
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนฝางชนูปถัมได้พร้อมใจกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
[2018-06-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
396
กิจกรรมจัดทำพานไหว้ครู
นักเรียนฝางชนูปถัมภ์ ทำพานไหว้ครู ที่จะใช้ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
[2018-06-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
395
การอบรมรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของ โรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง
รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศน์ ได้มาให้ความรู้เรื่อง รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของ โรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-06-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
394
อบรมระบบ Student Care ให้กับคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
บริษัท student care ได้มาอบรมการใช้งานโปรแกรมดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โดยโปรแกรมสามารถเช็คเวลาเรียน เช็คการบ้าน แจ้งการให้คะแนน หักคะแนน และข้อมูลอื่นๆ ไปถึงผู้ปกครองได้โดยตรง ผ่านทางระบบ application เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-06-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
393
พิธีมอบเข็มกลัดประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และเสื้อกาวน์ห้องเรียนพิเศษเพชรชัยพฤกษ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดพิธีมอบเข็มกลัดประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และเสื้อกาวน์ห้องเรียนพิเศษเพชรชัยพฤกษ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561
[2018-06-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
392
วันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 57 ปี
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เดินขบวนผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และพิธีการทางศาสนาในวันสถาปนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-06-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
391
ผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะครูและนักเรียน ได้แห่ต้นผ้าป่าสามัคคี เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 57 ปี ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
[2018-06-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
390
โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบใบประกาศนียบัตร โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
[2018-06-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
389
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฝางนูปถัมภ์ ร่วมประชุมเพื่อหารือในการพัฒนาโรงเรียน
[2018-06-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
388
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายสถานศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายสถานศึกษา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
[2018-06-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
387
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
[2018-06-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
386
ตำรวจภูธร อำเภอฝาง ได้มาประชาสัมพันธ์ เรื่องการไม่เล่นพนันบอลในช่วงฟุตบอลโลก
ตำรวจภูธร อำเภอฝาง ได้มาประชาสัมพันธ์ เรื่องการไม่เล่นพนันบอลในช่วงฟุตบอลโลก ให้กับนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561
[2018-06-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
385
ประกวดการจัดบอร์ดวันวิสาขบูชา
กิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดวันวิสาขบูชา และได้มอบราลวัล ชนะเลิศการประกวดการจัดบอร์ดวันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิถุนายน 2561
[2018-06-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
384
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลภายใน ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลภายใน ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อสร้างความสามัคคี และ สุขภาพ พิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
[2018-06-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)