กิจกรรมของโรงเรียน
369
การประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2560
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
[2018-03-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
368
การตรวจประเมินรางงานการดำเนินงาน 15 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินรางงานการดำเนินงาน 15 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
[2018-03-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
367
ประดิษฐานพระพุทธรูปบริเวณเสาธงโรงเรียน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปบริเวณเสาธงโรงเรียน เพื่อรอการประกอบพิธีทางศาสนา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561
[2018-03-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)