กิจกรรมของโรงเรียน
200
การประกวดภาพยนต์สั้นคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบรางวัล การประกวดภาพยนต์สั้นคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กลุ่มสาระสังคมศึกษาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
[2017-03-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
199
นักเรียนที่ลงสมัครสภานักเรียนประจำปี 2560 ได้กล่าวหาเสียง หน้าเสาธงในนโยบายของพรรคตนเอง
นักเรียนที่ลงสมัครสภานักเรียนประจำปี 2560 ได้กล่าวหาเสียง หน้าเสาธงในนโยบายของพรรคตนเอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
[2017-03-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
198
การประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย
การประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
[2017-03-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
197
โครงการอบรม กิจกรรมเข้าค่ายอบรมปรับพฤติกรรมนักเรียน
โครงการอบรม กิจกรรมเข้าค่ายอบรมปรับพฤติกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2560 โดยฝ่ายกิจการนักเรียน
[2017-03-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
195
การจัดทำฝายหลวง
ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ชั้นปีที่ 1-3 ชาย-หญิง จำนวน 43 นาย ออกปฏิบัติการ "รด.จิตอาสา" อาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ บ้านปงพัฒนา แม่นาวาง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในการสร้างฝายหลวง โดยทาง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหาร ได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) , ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) อบจ.ชม. , อบต.บ้านหลวง , ประชาชน ต.บ้านหลวง
[2017-03-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)