กิจกรรมของโรงเรียน
383
ประชุมสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง
การประชุมสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
[2018-05-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
382
วิพากษ์โครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
การวิพากษ์โครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนแผนการเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-05-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
381
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
[2018-05-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
380
สพม.34 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
[2018-05-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
379
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
[2018-05-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
378
โครงการคาบ 0 ตรวจเยี่ยม
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมโครงการคาบ 0 คาบก่อนเรียนคาบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
[2018-05-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
377
กิจกรรมเลือกชุมนุมของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรมเลือกชุมนุมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เลือกชมรมที่นักเรียนสนใจ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
[2018-05-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
376
การประชุมผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดการประชุมผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
[2018-05-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
375
การสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
การสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-05-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
374
การประชุมสัมนาศึกษาดูงาน ของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บิหาร และครู ได้จัดการประชุมสัมนาศึกษาดูงาน ของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัม เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
[2018-05-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
373
อบรมเชิงปฎิบัติการ SWOT
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ SWOT ในงานพัฒนางาน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
[2018-05-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
372
อบรม ศาสตร์แห่งการรู้คน และ การสร้างแรงจูงใจในองค์กร
ฝ่ายวิชาการได้จักการอบรม ศาสตร์แห่งการรู้คน และ การสร้างแรงจูงใจในองค์กร เมื่อวันที 8 พฤษภาคม 2561
[2018-05-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)