กิจกรรมของโรงเรียน
920
อบรมพัฒนาบุคลากร 2563
การอบรมพัฒนาบุคลากรผู้รับการบรรจุและย้ายเข้ามาใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2563 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
[2020-11-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
919
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
คณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนพื้นที่บริการ อำเภอฝาง และ อำเภอแม่อาย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563
[2020-11-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
918
ผู้บริหารและ คณะครูจากโรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ร่วมกันส่งครู ฤทธิไกล
ผู้บริหารและ คณะครูจากโรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ร่วมกันส่งครู ฤทธิไกล ย้ายมารับราชการที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายประวัติ ผันผาย และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเกีรยติยศ
[2020-11-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
917
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการคิดขั้นสูง
โครงการพัฒนาบุคลาการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการคิดขั้นสูง วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2020-11-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
916
คณะผู้บริหารและครู ร่วมส่ง รองผู้อำนวยการจารุณี ณิลกำแหง
คณะผู้บริหารและครู ร่วมส่ง รองผู้อำนวยการจารุณี ณิลกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ไปรับแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
[2020-11-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
915
ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนบ้านห้วยยา โรงเรียนปายวิทยาคาร
นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานแผนงานกิจการนักเรียน ,ว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล และ นางจารุณี นิลกำแหง รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนบ้านห้วยยา โรงเรียนปายวิทยาคาร เรื่อง 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2563
[2020-11-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
914
พิธีอำลาสถาบัน รองผู้อำนวยการจารุณี ณิลกำแหง
พิธีอำลาสถาบัน รองผู้อำนวยการจารุณี ณิลกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
[2020-11-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
913
YC Youth Counseelor
การอบรมโครงการนักเรียนเพือนที่ปรึกษา YC Youth Counseelor และอบรมโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
[2020-11-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
912
ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน
กิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-11-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)