กิจกรรมของโรงเรียน
865
นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 30 กรกฏาคม 2563
[2020-07-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
864
กิจกรรมอบรมการลดปัญหาหมอกควัน
กิจกรรมอบรมการลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-07-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
863
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวิพากษ์ รายงาน OBECQA
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวิพากษ์ รายงาน OBECQA ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-07-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
862
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-07-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
861
ติดตามเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงปลากระชัง
โรงเรียนฝางชนุปถัมภ์ ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มาติดตามเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงปลากระชัง และปรึกษาหารือถึงโครงการสร้างอาชีพของนักเรียนเพิ่มเติมในอานาคตด้วย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
[2020-07-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
860
การสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563
การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ในกลุ่มลุ่มน้ำฝาง เพื่อเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 21 กรกฏาคม 2563
[2020-07-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
859
ผู้มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อการศึกษา
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย มอบเกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อการศึกษา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
[2020-07-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
858
ประชุมผู้ปกครองหอพัก 2563
นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองหอพักนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-07-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
857
การประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ลุ่มน้ำฝาง
การประชุมชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง เพื่อเตรียมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ปีการศึกษา2563 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ใน วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
[2020-07-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
856
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
[2020-07-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
855
นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
[2020-07-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
854
การอบรม "วิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator)"
การอบรม "วิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator)" การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอ่างข่าง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-07-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
853
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563
ผู้อำนวยการประวัติผันผาย คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ณ วัดศรีมงคล (วันที่ 3 กรกฏาคม 2563)
[2020-07-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
852
กลุ่มสาระศิลปศึกษาจัดพิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระศิลปศึกษาจัดพิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
[2020-07-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
851
ประชุมสามัญประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประชุมสามัญประจำเดือน และประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 6 กรกฏาคม 2563)
[2020-07-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
850
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ด้วยมาตรการป้องกันโควิตอย่างเคร่งครัด
[2020-07-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)