บุคลากร
  ผู้อำนวยการ
1
นายนิรันดร หมื่นสุข
  รองผู้อำนวยการ
2
นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
3
นางทิพากร ทิพจร
4
ว่าที่เรือตรีวีรพงศ์ ขำเหม
5
นายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง
66
นายนิพนธ์ เสนาเนียร
  กลุ่มสาระภาษาไทย
6
นางสาวกรรณิการ์ สรรพสุข
7
นางนันทพร อนุวงค์เจริญ
8
นางสาวสัญลักษณ์ นุตาลัย
9
นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์
10
นายคณาวุฒิ วรนุช
11
นางสาวดลฤดี อูปคำแดง
12
นายจงกลชัย ใจปัญญา
13
นายสุจริต อินต๊ะคำมา
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14
นางนงคราญ มณีกุล
15
นายอำนาจ อนุวงค์เจริญ
16
นายจำนง ชัยยะหมื่น
17
นายสิทธิชัย ผ่องใส
18
นางสาวกาญจนา โปธา
19
นางสาวศิริวิมล ใบตัน
93
นางสาวศศิธร สรรพจารย์
95
นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตร
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
23
นายยุทธนา อิ่นแก้ว
24
นายมิ่งศิษฐ์ หาชัยอินทร์
25
นายฐิฏิกรณ์ รังกลาง
26
นางจรรยา ชัยอินทร์
27
นางปุณณิศ สกลกิตติ
28
นายนิรันดร์ ปันที
38
นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์
39
นางสาวนพมาศ แสนสุวงศ์
40
นายอุดร ปงกาวงค์
41
นางสาวกรวณิชภา ผลมาก
42
นายจตุรงค์ ใจสม
43
นางสาวนฤมล กอบแก้ว
44
นายชัยวุฒิ ไฝคำ
45
นางทองพูล สอนมั่น
46
นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
47
นายพีรศาสตร์ จินาปุก
48
นายสมควร อินต๊ะวงค์
49
นายพินิจ ภูขาว
50
นางวัชรีย์ รังกลาง
51
นางสาววรนิษฐ์ คำลือ
52
นางสาวปิยะรัตน์ โกมาศ
53
นายพิริยวัตร ติใหม่
54
นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน
55
นายเชิงยุทธ มุลเอก
56
นายปิยะพงษ์ มอญแสง
57
นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ
58
นายสิงห์คำ กุยเขียว
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
59
นายสุรินทร์ รังษี
60
นายอนุชาติ สรรพจารย์
61
นางสุดาพร วงษา
62
นางจินตนา รังษี
63
นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ
64
นายธนพล ยอดเกิด
  กลุ่มสาระศิลปศึกษา
65
นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์
67
นายอิน รัตนอัมพา
68
นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล
69
นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์
70
นายทองสุข สมบูรณ์
71
นางกมลวรรณ แสงอุทัย
  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
29
นางประภาพร ชัยวรรณา
30
นายอารีย์ บุญชัยดุ้ง
31
นางบังอร พรหมจอม
32
นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา
33
นางสาวณัฏฐิณี ปินตา
34
นายกมลศิษฐ์ ตาคำ
35
นายภานุวัฒน์ ติดทะ
36
นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร
37
นายสุเทพ ลิอุบล
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
75
นางสาวรุจิรดา จันทระ
76
นางพรรณา อุบลสา
77
นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง
78
นายสวง วงษา
79
นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย
80
นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ
81
นางรุ่งนภา ฟูธรรม
82
นางดวงเดือน ปนันคำ
83
นางสุจินตา คำเงิน
84
นางสาวธนาภรณ์ กันทิยะ
85
นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา
86
นางพิชญา พรหมปัญญา
87
นางณัฏฐกานต์ เรือนจันทร์
88
นางสาวมัชนีย์ แซ่ม้า
89
นางสาวศานิกุณ คำภีระ
90
นางอำไพ สายชลเลิศมงคล
91
Mr.Jhon Paul Dimayacyac
94
นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืน
  ครูแนะแนว
72
นางสาวศิริขวัญ วรรณา
73
นายศิริวุฒิ กุลคำ


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34