บุคลากร
  ผู้อำนวยการ
1
นายประวัติ ผันผาย
  รองผู้อำนวยการ
2
นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
3
นางจารุณี นิลกำแหง
4
ว่าที่เรือตรีวีรพงศ์ ขำเหม
  กลุ่มสาระภาษาไทย
6
นางสาวกรรณิการ์ สรรพสุข
7
นางนันทพร อนุวงค์เจริญ
8
นางสาวสัญลักษณ์ นุตาลัย
9
นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์
10
นางสาวอิชยา ยอมคำ
11
นางสาวดลฤดี อูปคำแดง
12
นายจงกลชัย ใจปัญญา
13
นางสาวพิมพร มโนราช
94
นางสาวสุธินี รักชาติ
96
นางสาวกรวิกา ประพาพันธ์
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14
นางนงคราญ มณีกุล
15
นายเมธี ศรีบุญเรือง
16
นายจำนง ชัยยะหมื่น
17
นายสิทธิชัย ผ่องใส
18
นางสาวกาญจนา โปธา
19
นางสาวศิริวิมล ใบตัน
93
นางสาวศศิธร สรรพจารย์
95
นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตร
100
นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืน
101
นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
23
นางเสาวนีย์ รัตนวงศ์
24
นางสาวมลธณี อารีย์
25
นางสาวเจนจิรา โพธิจันทร์
26
นางจรรยา ชัยอินทร์
27
นางปุณณิศ สกลกิตติ
28
นายนิรันดร์ ปันที
38
นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์
39
นางสาวนพมาศ แสนสุวงศ์
40
นายอุดร ปงกาวงค์
41
นางสาวกรวณิชภา ผลมาก
42
นายเกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ
43
นางสาวนฤมล กอบแก้ว
44
นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ
45
นางทองพูล สอนมั่น
46
นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน
102
นางสาวณัชพิมพ์ นาขัน
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
47
นายพีรศาสตร์ จินาปุก
48
นายเอกชัย ใจมา
51
นางสาววรนิษฐ์ คำลือ
53
นายพิริยวัตร ติใหม่
54
นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน
55
นายเชิงยุทธ มุลเอก
56
นายปิยะพงษ์ มอญแสง
57
นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ
58
นายสิงห์คำ กุยเขียว
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
59
นายสุรินทร์ รังษี
61
นางสุดาพร วงษา
62
นางจินตนา รังษี
63
นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ
64
นายธนพล ยอดเกิด
  กลุ่มสาระศิลปศึกษา
30
นางสาวมัทนา คำหน้อย
65
นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์
66
นายนิพนธ์ เสนาเนียร
67
นางสาววีณ์ริชญา อายะนันท์
68
นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล
69
นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์
70
นายทองสุข สมบูรณ์
71
นางกมลวรรณ แสงอุทัย
98
นายสุทิวัส ทัศนประสิทธิ์
99
นายอัครวิณ สุวรรณวัฒน์
  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
29
นายภาณุพงศ์ เลขอิน
31
นางบังอร พรหมจอม
32
นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา
33
นางสาวณัฏฐิณี ปินตา
34
นายกมลศิษฐ์ ตาคำ
35
นายภานุวัฒน์ ติดทะ
36
นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร
37
นายสุเทพ ลิอุบล
97
นางสาวขวัญดารินทร์ พงศ์กสิณปภพ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
75
นางสาวรุจิรดา จันทระ
76
นางสาวสุทิศา ไฝติ๊บ
77
นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง
78
นายสวง วงษา
79
นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย
80
นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ
81
นางรุ่งนภา ฟูธรรม
82
นางดวงเดือน ปนันคำ
83
นางสุจินตา คำเงิน
84
นางสาวศุภกาญจน์ มีไฟ
85
นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา
86
นางพิชญา พรหมปัญญา
87
นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
88
นางสาวมัชนีย์ แซ่ม้า
89
นางสาวศานิกุณ คำภีระ
90
นางอำไพ สายชลเลิศมงคล
91
Mr.Jhon Paul Dimayacyac
103
นางสาวสุธินี รักชาติ
  ครูแนะแนว
72
นางสาวศิริขวัญ วรรณา
73
นายศิริวุฒิ กุลคำ


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34