ผู้บริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษนางทิพากร ทิพจร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานแผนงานกิจการนักเรียน
วิทยฐานะชำนาญการว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ
วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษนายนิพนธ์ เสนาเนียร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34