ผู้บริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

นายประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธงชัย พูลศิระเจริญกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานกิจการนักเรียนว่าที่เรือตรีวีรพงศ์ ขำเหม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการนายอนุชา เลิศศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนางสาวพชร ตั้งแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)