หน้าหลักกลุ่มงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ตารางการใช้ห้องประชุม
ตารางการใช้รถ

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)