829 การตรวจประเมินผล นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


การตรวจประเมินผล นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 4กองร้อย 3ชั้นปี โดยชั้นปีที่ 1 ประเมินบุคคลท่ามือเปล่า ชั้นปีที่ 2 การสวนสนาม ชั้นปีที่ 3 ฝึกการเข้าตี โดยใช้ยุทธวิธี กองร้อยผสมหญิง ไทเกอร์แลค ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)