822 การเขียนภาพเหมือน รายวิชาจิตกรรม 4 กลุ่มสาระศิลปะ


การเขียนภาพเหมือน รายวิชาจิตกรรม 4 กลุ่มสาระศิลปะ ฝางชนูปถัมภ์ workshop การวาดภาพเหมือนจากบุคคลจริง(ชุดไทย) โดยได้รับเชิญ อ.อัศวิน ลชิตาวงค์ อดีต อ.ศิลปะ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ อ.อุดมสาลี ครูศิลปะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 อ.เอกศิวาวัชร์ กันธา ครูศิลปะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่กอนใน มาเป็นวิทยากรในการวาดรูปเหมือนบุคคลให้กับนักเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพัธ์ 2562
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)