629 กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ การรณรงค์การจัดการขยะ


มอบรางวัลกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ การรณรงค์การจัดการขยะภายในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับการคัดเลือกผลงาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)