หน้าหลักกลุ่มงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ข้อมูลรถเดือนร.ร. ฝ.ช.

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34