หน้าหลักกลุ่มงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ข้อมูลรถเดือนร.ร. ฝ.ช.

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  ข้อมูลรถเดือนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ลำดับที่
ชื่อคนขับ
เลขทะเบียนรถ
ลักษณะรถ
1
สุทัศน์ วันดี
6764
TOYOTA VIGO บรอนท์ ทอง แค็ป
2
นาย นุกุล พงษกมร
นง-5410
ISUZU allnew สีเทา
3
นาย อุทัย ลองคำ
นง-5833
ISUZU SLX บอร์นทอง
4
นาง ศรีไพร เสาร์ลิเดช
นง-5412
TOYOTA บอร์นทอง
5
นาย สังวาลย์ เเดงศิริ
นง-6696
ISUZU เทา
6
นาย ชัย ภูมิพัช
นง-5847
ไม่บอกยี่ห้อ สีเหลือง
7
นาย พันศักดี ชัยวงค์
นง-7269
ISUZU dargon eye สีเขียว
8
นาย ศรีพรหม กามะเเพ
นค-5325
TOYOTA D4D ตู้ สีเทา
9
นาง รสรินทร์ เดชะวรรณ์
นค-9117
ISUZU D-MAX บอร์นทอง
10
นาย วัน สันใจ
1490
TOYOTA ตู้ สีเทา
11
นาย โริน สายเครือต้น
นง-3249
ISUZU D-MAX platinum บอร์นเงิน
12
นายปริสิทธิ์ ไพจา
นง-7116
ISUZU V-Cros สีดำ แค็บ
13
นาง นวลตา มหาวรรณ
นง-1793
TOYOTA VIGO บอร์นเงิน
14
นาย ศตวรรษ เเก้วกาศ
นง-3582
TOYOTA VIGO Champ สีดำ
15
นางหฤทัย บุญทา
8069
TOYOTA VIGO สีเทา
16
นาง เพ็ญศรี ศิริมา
นง-6801
CHEVEROLET Z71 สีดำ
17
นาย พงศ์พันธ์ุ ป๊กคำ
ผบ-9655
TOYOTA VIGO บอร์น
18
นายบุญศรี อาภา
นง-2450
ISUZU D-MAX super platinum เทาดำ
19
นายอุเทน อาภา
นง-3572
TOYOTA ตู้ สีขาว
20
นางเเสงเดือน ดวงทิพย์
นง-2077
ISUZU HI-lander บอร์นเงิน
21
นาย ศรัญญู ใจปา
นง-2346
TOYOTA สี เทาดำ
22
นาย นันทวุฒิ บุญมาก
นง-3483
ISUZU มังกรทอง บอร์นทอง
23
นายประเสริฐ มณีจง
7256
TOYOTA HERO สีเขียว
24
นาง ประทวน หน่อแก้ว
นง-3116
ISUZU บอร์นเงิน
25
นายสุวรรณ อ้อลฟ
5035
NISSAN สีขาว
26
นายประหยัด บัวพวงชน
นค-8601
TOYOTA Mighty สีบอร์นเงิน
27
นาย ตั๋นเทสานอก
นค-9288
TOYOTA น้ำตาล
28
นางมู ลุงแค้น
นง-6098
NISSAN NAVARA เทา
29
นาย ยิ่งยศ กุณจันทร์
นง-7231
ISUZU บอร์น
30
นายชัยวัฒน์ สุรินทร์แปง
นง-6482
TOYOTA VIGO ดำ
31
นายสาคร นุตรลัย
นง-8001
CHEVROLET บอร์นเงิน
32
นาย ทองดี สุรินทร์
ISUZU D-Max สีเขียว
33
ทัศระวี ฝองใส
นค-8288
รถตู้ ToYOTA
34
สิทธิชัย ปานดี
นง-951
TOYOTA VIGO น้ำตาล
35
อดินันท์ มิติลา
นง-7991
ISUZU สีฟ้า
36
อานันต์ กันทอน
นง-2686
ISUZU สีดำ
37
มณฑิรา ปัญญาวงค์
4303
CHEVROLET LS สีน้ำตาล
38
ศิริ ลุงถิ
นง-7993
MITSUBISHI สีเทา
39
วรวุฒิ บันใจเหลือง
นง-7293
IsUZU
40
ละทุน นันตา
นง-5598
ISUZU 2004 สีเทา
41
วรศักดิ์ สุก๋า
นง-947
TOYOTA กระบะ สีเขียว
42
อินสม จันทระ
นง-4647
TOYOTA ตู้ สีทอง
43
ศรีวรรณ์ ฟองมูล
นง-5936
ISUZU D-MAX สีเทา
44
พงศ์เดช ฉายรวี
นง-6332
ISUZU D-MAX สีขาว
45
ชวานันท์ พรนพัฒนพงศ์
นค=9533
TOYOTA VIGO สีเขียว
46
บุญศรี ไคร้งาม
นง-6545
TOYOTA สีเทา
47
ชาติ จันทร์สวย
นง-3187
TOYOTA VIGO สีเขียว
48
ทรงศักดิ์ เตจะติ
นง-2143
ISUZU D-MAX บรอนซ์
49
ถาวร ไชยวงค์
ผท-3047
Mitsubishi STRADA บอร์นเงิน
50
นิคร ตุ่นตา
นง-6827
TOYOTA สีน้ำเงิน
51
สมพร จินาแก้ว
นง-4409
TOYOTA TIGER บอร์นทอง
52
เฉลิมชัย จันต๊ะชัย
นค-8853
TOYOTA COMMUTER D4D สีบอร์น
53
มาโนซ ท้าวคำ
นง-2627
ISUZU D-MaX สีเทาขาว
54
คำมูล ติ๊ปไหว
นค-6121
TOYOTA MIGHTY_X สีเทา
55
สมพร วิจารณ
นง 4321
ISUZU สีเขียว
56
สายัณห์ ธรรมปัญญา
นค-6954
ISUZU ปี 42 สีเขียว
57
วรสิทร์ อารีย์
นค-6117
TOYOTA สีเทา
58
มณเทียร อภิรุณ
นค 9004
ISUZU D-MaX สีน้ำเงิน
59
พงพิภัค วงปา
นข-6539 ชร
TOYOTA VIGO สีขาว
60
ธนากร มหาวัน
นง-3147
TOYOTA สีขาว
61
วิชัย สุุลดา
นง-1583
ISUZU D-MAX บอร์นดำ
62
อานุวัฒน์ บุญยืน
นง-7700
ณฆ๊(๊
63
บุญช่วย ใหม่สาม
นง-7598
TOYOTA สีดำ
64
อุสิษฐ ภูดอนตอง
นค-9203
ISUZU สีเขียว
65
ขรรค์ชัย ฟูฟอง
นค-8807
Mitsubishi สีเขียว
66
ธีรพรรณ ดวงคำ
ผร-2032
TOYOTA สีดำ
67
รุ่งโรจน์ มีปัญญา
นง-1570
TOYOTA COMMUTER D4D สีขาว
68
ธีระ เมืองมูล
นง-7480
TOYOTA สีเทา
69
ไวทัย ใจดี
นง-5631
TOYOTA COMMUTER D4D สีเทา
70
พงค์ เจริญศรี
นง-8764
ISUZU A5220 สีแดง
71
สำราญ น้อมรักศักดิ์
นง-5646
TOYOTA URVAN 3.0 บอร์นฟ้า
72
เอกชัย อินทะวัง
นง-6180
TOYOTA COMMUTER D4D สีขาว
73
นายชาติ จันทร์สวย
3187
โตโยต้า วีโก้ กระบะ สีเขียว
74
นายธนพล แซ่ม้า
นง 971
อีซูซุ ดีเมค กระบะ สีบรอนเงิน
75
นายออ ลุงหลิ่ง
6431
76
นายไพโรจน์ สินอนันต์
นง 6826
มาสด้า BT50 กระบะ สีฟ้า
77
นายไกรศร บุญเทศนา
โตโยต้า สีเทา
78
นางสุลีพร วัฒนาปรีมา
นง 4340
เชฟโรเลต สีน้ำเงิน
79
นางดวงดี สุภา
นด 8102
นิสสัน สีแดง
80
นายครองศักดิ์ นันต๊ะปัญญา
นง 7621
โตโยต้า สีบลอนเงิน กระบะ
81
นายสำราญ นอมีรักศักดิ์ศรี
นง 5646
นิสสัน UVEN 304 รถตู้ สีบลอน
82
นายชัยนรงค์ จิรนันทนุกุล
ผท 4650
มิซูบิชิ Cab Top กระบะ สีดำ
83
นายถาวร ไชยางค์
นง 8122
มิซูบิชิ Straba กระบะ สีบลอนเงิน
84
นายสุมิตร มิติลา
นง 7991
อีซูซุ ดีเมค กระบะ สีฟ้า
85
นางจันทร์สม เว้นบาป
นง-6288
TOYOTA สีเขียว
86
นาย ทร พุทธชัย
นง-8001
CHEVROLET สีบอร์น ปี 57
87
นาย อุ่นเรือน พิมสาน
นค-7800
ISUZU ปี 2006 สีบอร์น
88
นายสมเพชร เบลเซ
นง-8041
ISUZU PLATINUM สีบอร์น
89
นายศรัทธา รุ่งเรืองสาร
นง-8101
TOYOTA VIGO สีบอร์นเงิน
90
นายยงยุทธ กู่คำ
นค-9824
ISUZU d-max gold series สีบอร์นเงิน
91
นายวัลลพ ศรีนวลติ๊บ
นง-6814
TOYOTA VIGO สีบอร์นเงิน
92
นายเอกพล หม่อมไหล
นง-8095
ISUZU D-MAX สีขาว
93
นายธ๊รยุทธ สุธรรม
นง 2785
isuzu สีเขียว
94
นายสุนทร อินจา
นง-4420
TOYOTA Mighty X สีขาว
95
นายสมพร ยิ่งโยชน์
นง-3296
ISUZU D-MAX สีบอร์นเงิน
96
นายจำลอง ยองคำ
นค-6904
ISUZU D-MAX สีบอร์นเงินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34