860 การสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563


การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ในกลุ่มลุ่มน้ำฝาง เพื่อเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 21 กรกฏาคม 2563
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)