859 ผู้มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อการศึกษา


ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย มอบเกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อการศึกษา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)