630 วิทยาลัยสื่อนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มาแนะแนวให้กับนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


วิทยาลัยสื่อนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ international college of digital innovation ได้มาแนะแนวให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)