194 การสร้างฝายหลวง


ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายนิพนธ์ เสนาเนียร และ ผกท.สิทธิชัย ผ่องใส ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายนิรันดร หมื่นสุข ให้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงาน การสร้างฝายหลวง ซึ่งเป็นฝายขนาดใหญ่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนทั้งเรื่องน้ำ เรื่องยาเสพติด และเรื่องอาชีพ โครงการนำร่องของชาติที่ใช้ศาสตร์พระราชา นโยบายของรัฐบาล "ประชารัฐ" และการลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองของราษฎร หน่วยงานต่างๆ โดยมี พันตรี ทรงวัฒน์ แสงสีสด, นายสุนทร บุญเรือง นายก อบต.บ้านหลวง ร่วมกันวางแผน ในการนำ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 4 และ พุธที่ 15 มี.ค. 60 นี้ จึงขอแจ้งข่าวและเชิญชวนทุกคนให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 60
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)