177 การสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ่์ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ (Ordinary National Educational Test; O-NET) ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)