ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทเบิลเทนนิส โดย อ.เนรมิต  ใจแก้ว  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
     
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้           สุขศึกษาและพลศึกษา                                      
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4         รายวิชา พ40207  เทเบิลเทนนิส                          ปีการศึกษา 2550
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3           เรื่อง  ทักษะการตีลูกพร้อม                                จำนวน 2 คาบ
ผู้สอน                                    นายเนรมิต  ใจแก้ว  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 

สาระสำคัญ
                การเล่นเทเบิลเทนนิสต้องใช้ทักษะการตีหลายรูปแบบโดยอาศัยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากบาง
ครั้งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยการตีลูกพร้อม จึงจะทำให้ได้เปรียบในเกมการเล่น

สาระที่ 3                        การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น 4 ข้อที่
                                    1. ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ
                                    2 .ยอมรับและเห็นคุณค่าชองการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำ
                                         สม่ำเสมอกับการที่มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
                                    3.ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำที่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาและยึดเป็น
                                        แนวปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ  
                                    พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย
        การเล่นเกมและกีฬา
         พ 3.2  รักการออกกำลังกายการเล่นเกมและการเล่นกีฬา
       ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎกติกา
                                  มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
      สุนทรียภาพของการกีฬา

ลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รู้และเข้าใจทักษะการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือ

จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. ด้านความรู้ อธิบาย วิธีการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือได้
             2. ด้านทักษะ ปฏิบัติทักษะการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือได้
             3. ด้านเจตคติ รู้คุณค่าของการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ ตรงเวลา  สามัคคี ประหยัด มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู้

 1. การตีลูกพร้อมหน้ามือได้
 2. การตีลูกพร้อมหลังมือได้

กระบวนการที่ใช้

กระบวนการ  เพื่อนช่วยเพื่อน
กระบวนการ ปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
                นักเรียน ครู ร่วมสนทนาเรื่องการตีลูกพร้อมหน้ามือและ หลังมือ มีความสำคัญกับการแข่งขันผู้เล่นสามารถบังคับทิศทางของลูกได้ก็จะได้เปรียบคู่แข่งขันและทำคะแนนได้ง่ายๆ

ขั้นเตรียม

 1. อบอุ่นร่างกายโดยใช้การอบอุ่นทั่วไปและการอบอุ่นร่างกายสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสพร้อม ๆ กัน
 2. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการอบอุ่นร่างกาย
  และกีฬาเทเบิลเทนนิสเหมือนหรือแตกต่างกับกีฬาอื่นหรือไม่
 3. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดว่าการอบอุ่นร่างกายมีความสำคัญต่อการเล่นเทเบิลเทนนิสอย่างไร

ขั้นอธิบายและสาธิต

  1. ครูอธิบายถึงทักษะการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้เรื่อง
   ทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือ
  2. ครูอธิบายและเลือกผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานกีฬาค่อนข้างดี ออกมาสาธิต การตีหยอดลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบธรรมดาและการจับไม้แบบจับปากกา ให้เพื่อนดู และให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการตีลูกพร้อมในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
  3. ครูให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นที่ว่าทำไมต้องมีการฝึกทักษะการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือ ผู้เรียนสรุปการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือร่วมกัน

ขั้นฝึกหัดหรือปฏิบัติ
                    ครูแนะนำ  ทำความเข้าใจกับผู้เรียนที่ทำหน้าที่ผู้สอนในบทบาทและเทคนิคของการสังเกตเพื่อน การพูดแนะนำ แก้ไขเพิ่มเติมให้เพื่อนผู้เรียนมีความเข้าใจและพัฒนาทักษะการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือ

 1. ผู้เรียนจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบความรู้ที่ 9 เรื่องการการตีลูกพร้อม

       หน้ามือ

 1. ผู้เรียนจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบความรู้ที่ 9 เรื่องการตีลูกพร้อมหลังมือ
 2. ผู้เรียนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อฝึกปฏิบัติ ตามแบบฝึก 1 – 5 ที่นักเรียนผู้สอนศึกษา
  ทำความเข้าใจจนครบทุกแบบฝึก ให้คู่คอยติชมแนะนำแก้ไข และครูช่วยแนะนำเพิ่มเติมจนครบทุกแบบฝึก

ขั้นนำไปใช้หรือขั้นประเมินผล     

  1. ผู้เรียนมานั่งรวมกันสุ่มผู้เรียนหรืออาสาสมัคร 2 คน ออกมาอธิบายประกอบการสาธิต
   การตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือ ให้เพื่อนร่วมกันประเมินว่าควรแก้ไขหรือชมเชย
  2. ผู้เรียนมานั่งรวมกัน อาสาสมัครหรือสุ่มผู้เรียนจำนวน 5 คู่ ออกมาปฏิบัติทักษะการตีลูก
   พร้อมหน้ามือและหลังมือตามที่ตนถนัด คู่ไหนปฏิบัติได้ถูกต้องและได้จำนวนครั้งในการหยอดมากกว่า
   ภายในเวลา 2 นาที เป็นผู้ชนะ

ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือตามความถนัดและให้นักเรียนใช้เวลาว่างฝึกซ้อม
ให้เกิดความชำนาญ ครูชื่นชมนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน เน้นให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา  สามัคคี ประหยัด
มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ครูนัดหมายชั่วโมงต่อไป

สื่อและอุปกรณ์

 1. ใบความรู้เรื่องทักษะการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือ
 2. แบบฝึกที่ 1 – 5
 3. ใบงานที่ 5 เรื่องทักษะการตีลูกพร้อมหน้ามือและหลังมือ
 4. ไม้เทเบิลเทนนิส,ลูกเทเบิลเทนนิส,โต๊ะเทเบิลเทนนิส
 5. VCD

แหล่งเรียนรู้

 1. ห้องสมุด
 2. ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 3. ศูนย์กีฬาในหมู่บ้าน
 4. เว็บไซด์ SANOOK.COM ,THAIHEALTH.COM

การวัดผล-ประเมินผล
สิ่งที่จะต้องประเมิน

  • ด้านความรู้ แบบทดสอบก่อเรียน
  • ด้านกระบวนการกลุ่มด้านทักษะปฏิบัติ
  • พฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  
 
นายเนรมิต  ใจแก้ว ครูชำนาญ ค.ศ.2
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่