ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทเบิลเทนนิส โดย อ.เนรมิต  ใจแก้ว  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
     
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้           สุขศึกษาและพลศึกษา                                      
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4         รายวิชา พ40207  เทเบิลเทนนิส                        ปีการศึกษา 2550
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3           เรื่อง  ทักษะการตีลูกหน้ามือหลังมือ                  จำนวน 2 คาบ
ผู้สอน                                    นายเนรมิต  ใจแก้ว  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 

สาระสำคัญ
                การตีลูกหน้ามือ และหลังมือมีความสำคัญมากสำหรับการเล่นเทเบิลเทนนิสดังนั้นผู้เล่น
                ควรฝึกให้ถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่
                การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ 3                             การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น 4 ข้อที่
                                    1. ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ
                                    2 .ยอมรับและเห็นคุณค่าชองการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำ
                                         สม่ำเสมอกับการที่มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
                                    3.ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำที่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาและยึดเป็น
                                        แนวปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ  
                                    พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย
        การเล่นเกมและกีฬา
         พ 3.2  รักการออกกำลังกายการเล่นเกมและการเล่นกีฬา
       ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎกติกา
                                  มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
      สุนทรียภาพของการกีฬา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. รู้และเข้าใจวิธีการตีลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบธรรมดา
 2. รู้และเข้าใจวิธีการตีลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบจับปากกา

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. ด้านความรู้ อธิบาย วิธีการตีลูกหน้ามือและหลังมือแบบธรรมดาและแบบปากกาได้
             2. ด้านทักษะ ปฏิบัติทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือแบบธรรมดาและแบบปากกาได้
             3. ด้านเจตคติ รู้คุณค่าของการตีลูกหน้ามือและหลังมือแบบธรรมดาและแบบปากกา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ ตรงเวลา  สามัคคี ประหยัด มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

 

สาระการเรียนรู้

 1. การตีลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบธรรมดา
 2. การตีลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบจับปากกา

 

กระบวนการที่ใช้

กระบวนการ  เพื่อนช่วยเพื่อน
กระบวนการ ปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
                นักเรียน ครู ร่วมสนทนาเรื่องการตีลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบธรรมดา
และจับไม้แบบปากกา มีความสำคัญกับการแข่งขันผู้ส่งสามารถบังคับทิศทางของลูกได้ก็จะ
ได้เปรียบคู่แข่งขันและทำคะแนนได้ง่ายๆ

ขั้นเตรียม

 1. อบอุ่นร่างกายโดยใช้การอบอุ่นทั่วไปและการอบอุ่นร่างกายสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
  พร้อม ๆ กัน
 2. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการอบอุ่นร่างกายและ
  กีฬาเทเบิลเทนนิสเหมือนหรือแตกต่างกับกีฬาอื่นหรือไม่
 3. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดว่าการอบอุ่นร่างกายมีความสำคัญต่อการ
  เล่นเทเบิลเทนนิสอย่างไร

 

ขั้นอธิบายและสาธิต

  1. ครูอธิบายถึงทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้เรื่อง
   ทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือ
  2. ครูอธิบายและเลือกผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานกีฬาค่อนข้างดี ออกมาสาธิต
   การตีลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบธรรมดาและการจับไม้แบบจับปากกา
   ให้เพื่อนดู และให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬา
   เทเบิลเทนนิส
  3. ครูให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นที่ว่าทำไมต้องมีการฝึกทักษะการตีลูกหน้ามือ
   และหลังมือ
   ผู้เรียนสรุปการตีลูกหน้ามือและหลังมือร่วมกัน

ขั้นฝึกหัดหรือปฏิบัติ
                    ครูแนะนำ  ทำความเข้าใจกับผู้เรียนที่ทำหน้าที่ผู้สอนในบทบาทและเทคนิคของ
การสังเกตเพื่อน
การพูดแนะนำ แก้ไขเพิ่มเติมให้เพื่อนผู้เรียนมีความเข้าใจและพัฒนาทักษะการตีลูกหน้ามือ
และหลังมือ

 1. ผู้เรียนจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบความรู้ที่ 5 เรื่องการการตีลูกหน้ามือ
  และหลังมือ
 2. ผู้เรียนจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบความรู้ที่ 5 เรื่องการตีลูกหน้ามือและ
  หลังมือ
 3. ผู้เรียนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อฝึกปฏิบัติ ตามแบบฝึก 1 – 5 ที่นักเรียนผู้สอนศึกษา
  ทำความเข้าใจ
  จนครบทุกแบบฝึก
  ให้คู่คอยติชมแนะนำแก้ไข และครูช่วยแนะนำเพิ่มเติมจนครบทุกแบบฝึก

ขั้นนำไปใช้หรือขั้นประเมินผล     

  1. ผู้เรียนมานั่งรวมกันสุ่มผู้เรียนหรืออาสาสมัคร 2 คน ออกมาอธิบายประกอบการสาธิต
   การตีลูกหน้ามือและหลังมือ ให้เพื่อนร่วมกันประเมินว่าควรแก้ไขหรือชมเชย
  2. ผู้เรียนมานั่งรวมกันสุ่มผู้เรียนหรืออาสาสมัคร 2 คน ออกมาอธิบายประกอบ
   การตีลูกหน้ามือและหลังมือ
   ให้เพื่อนร่วมกันประเมินว่าควรแก้ไขหรือชมเชย
  3. ผู้เรียนมานั่งรวมกัน อาสาสมัครหรือสุ่มผู้เรียนจำนวน 5 คู่ ออกมาปฏิบัติทักษะ
   การตีลูกหน้ามือและหลังมือ
   โต้คู่ ระยะห่างประมาน 3 เมตร เวลา 2 นาที คู่ไหนตีได้จำนวนครั้งมากกว่า
   ไม่ตกพื้นเป็นผู้ชนะ

ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การการตีลูกหน้ามือและหลังมือตามความถนัดและให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ ครูชื่นชมนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน
เน้นให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา 
สามัคคี ประหยัด มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ครูนัดหมายชั่วโมงต่อไป

สื่อและอุปกรณ์

 1. ใบความรู้เรื่องทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือ
 2. แบบฝึกที่ 1 – 5
 3. ใบงานที่ 5 เรื่องทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือ
 4. ไม้เทเบิลเทนนิส,ลูกเทเบิลเทนนิส,โต๊ะเทเบิลเทนนิส
 5. VCD

แหล่งเรียนรู้

 1. ห้องสมุด
 2. ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 3. ศูนย์กีฬาในหมู่บ้าน
 4. เว็บไซด์ SANOOK.COM ,THAIHEALTH.COM

การวัดผล-ประเมินผล
สิ่งที่จะต้องประเมิน

 1. ด้านความรู้ แบบทดสอบก่อเรียน
 2. ด้านกระบวนการกลุ่มด้านทักษะปฏิบัติ
 3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ารวัดผลและประเมินผล


สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

ด้านความรู้
อธิบายความสำคัญและวิธีการ
ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่น   เทเบิลเทนนิส

 

1. การทดสอบ
2.ตรวจใบงานทักษะเบื้องต้น
ในการเล่นเทเบิลเทนนิส
 2.แบบบันทึกกิจกรรม

 

1. แบบทดสอบ
2.ใบงานทักษะเบื้องต้นในการเล่น   เทเบิลเทนนิส

 

ผู้เรียนได้คะแนน
ตั้งแต่ ร้อยละ50 ขึ้นไป

ด้านทักษะ
1.ปฏิบัติทักษะท่าเตรียมพร้อม การจับไม้แบบธรรมดาและแบบปากกาได้

 

1.ประเมินการปฎิบัติทักษะท่าเตรียมพร้อม การจับไม้แบบธรรมดาและแบบปากกาได้

 

1. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
2. แบบประเมินพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

 

ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป

ด้านเจตคติ
เห็นคุณค่าของท่าเตรียมพร้อม การจับไม้แบบธรรมดาและแบบปากกาได้

 

สังเกตพฤติกรรม

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป

  
 
นายเนรมิต  ใจแก้ว ครูชำนาญ ค.ศ.2
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่