รางวัลความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับ
5
โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2556-2558
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2556-2558
[2016-07-27][อ่าน 212 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34