792 นศท.เข้าร่วมกิจกรรมบ้านเวียงหวาย


ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้มร่วม ค่ายพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 8 จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)