753 การประเมินติดตามการดำเนินงานโครงการ การสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS


การประเมินติดตามการดำเนินงานโครงการ การสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS จาก พลเอกดร.พหล สง่าเนตร และคณะ ในการเยี่ยมติดตามโรงเรียนแม่ข่ายในการดำเนินงาน การฝึกอบรมการสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS ให้กับวิทยากรเพื่ออบรมครูและการนำคู่มือ STAR STEMS ไปใช้ และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STAR STEMS ในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)