752 ค่ายห้องสมุดมีชีวิต สร้างนักคิดยอดนักอ่าน


ค่ายห้องสมุดมีชีวิต สร้างนักคิดยอดนักอ่าน ตามโครงการค่ายส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อชุมชนการเรียนรู้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยวิทยากร ผศ.ดร.บุญรอด​ โชติวชิรา สาขาภาษาไทย​ คณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)