กิจกรรมของโรงเรียน
6
กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดทดสอบการเขียนภาษาไทยนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
[2016-05-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
4
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-05-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
3
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิมนุษยชน โครงการยุวชนพิทักษ์สิทธิ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิมนุษยชน โครงการยุวชนพิทักษ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-05-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
2
รณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ โดยชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง
ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ได้รณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-05-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
1
การแข่งขันจัดบอร์ดวันวิสาขบูชาโลก
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดแข่งขันจัดบอร์ดวันวิสาขบูชาโลก
[2016-05-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)