โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

rหน้าแรก

rประวัติ ความเป็นมา

rวิสัยทัศน์

rเอกลักษณ์ของโรงเรียน

rทำเนียบผู้บริหาร

rคณะกรรมการสถานศึกษา
rสมาคมผู้ปกครองและครู
rฝ่ายบริหาร
rกลุ่มบริหารงานวิชาการ
rกลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ
rกลุ่มบริหารงานแผนงานสารสนเทศ
rกลุ่มบริหารงานทั่วไป
rกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
rเพลงมาร์ชฝางชนู
rบุคลากร
rศูนย์วัฒนธรรมลุ่มน้ำฝาง
rข้อมูลนักเรียน
rข้อมูลอาคารสถานที่
rโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

rภาษาไทย

rคณิตศาสตร์

rวิทยาศาสตร์

rสังคมศึกษาศาสนา ฯ

rสุขศึกษาและพละศึกษา

rศิลปะศึกษา
rการงานอาชีพและเทคโนโลยี
rภาษาต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มกลุ่มงานวิชาการ

rแนวปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
rระเบียบปฏิบัติในการคุมสอบ
rแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
rแนวทางการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
rแบบฟอร์มอัตรากำลัง
rการวิจัยในชั้นเรียน
rแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินสภาพจริง
rบันทึกผลการจัดการเรียนรู้
rแบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา

rแบบส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

rแฟ้มสะสมผลงานครู
rแฟ้มสะสมงานนักเรียน 
rวิธีการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
rแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2557
rมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
rปก คำนำ สารบัญ มาตรฐาน สพม.34
 

แบบกรอกข้อมูลครู

rแบบกรอกข้อมูลที่ 1

rแบบกรอกข้อมูลที่ 2

rแบบกรอกข้อมูลที่ 3

rแบบกรอกข้อมูลที่ 4

rแบบกรอกข้อมูลที่ 5

rแบบกรอกข้อมูลที่ 6
rแบบกรอกข้อมูลที่ 7
rแบบกรอกข้อมูลที่ 8
rแบบกรอกข้อมูลที่ 9
rแบบกรอกข้อมูลที่ 10
rแบบกรอกข้อมูลที่ 11
 

เผยแพร่ผลงานครู

r ผู้อำนวยการบุญเสริญ  สุริยา 
r ครูฐิฏิกรณ์   รังกลาง 
r ครูสุดาพร วงษา  
r ครูเนรมิต  ใจแก้ว  
r ครูบังอร  พรหมจอม 
r ครูทองสุข สมบูรณ์
 

แบบรายงาน SAR 55

     
r คำนำ สารบัญ  
r ปก SAR  
r แบบรายงาน SAR

 



สถิตผู้เข้าชม



<<< โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ยินดีต้อนรับ::: เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม ::: >>> เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ของนักเรียน   รักษ์สิ่งแวดล้อม อ่อนน้อมถ่อมตน
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
แผนผังการใช้ห้องเรียนและอาคารเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด.......
ประกาศเรื่องตารางสอนประจำปีการศึกษา 2557   รายละเอียดที่นี่..........
ประกาศเรื่องการสอบราคาซื้อหนังสือตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปีการศึกษา 2557   รายละเอียดที่นี่..........
สรุปรายการหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระฯ คำนวณราคาตามหน้าปกหนังสือ ดูรายชื่อที่นี่.........
ประกาศการผลสอบสัมภาษณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูรายชื่อที่นี่..........
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557   ประเภททั่วไ ป รอบที่ 2  
แบบสำรวจรายการหนังสือเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลดที่นี่....
ตัวอย่าง gantt chart ที่นี่....................
ดาวน์โหลดตารางสอนครูเทอม 2/2556 ที่นี่....................
ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนเทอม 2/2556ที่นี่..............
แบบฟอร์มทำโครงการปี 2557 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ
แบบฟอร์มทำโครงการปี 2557 สำหรับกลุ่มงาน
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  ดาวน์โหลดที่นี่......................
ตัวอย่างการเขียนแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ดูรายละเอียดที่นี่..............
แบบฟอร์มการเขียนแผนพัฒนาตนเอง ID Plan  ดาวน์โหลดที่นี่............
 
ประมวลภาพกิจกรรมฝางชนูฯ

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

รอบรั้วฝางชนูฯ
 
ปฏิทินกิจกรรมฝางชนูฯ

วัน เดือน ปี

รายการ

   

 

ติดตามเราโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 



 
  นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์  
 

 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝาง
สหกรณ์เออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฯ

 







 








   webmaster :: kruboyfc@gmail.com     E:Mail ::fangchanu@hotmail.com
Fangchanupathum School
Moo 7 Tumbon Sansai Amphur Fang Chiangmai 50110
Tel 0-53 346-740-1 , 0-5388-3398-9 FAX 0-5388-3398-9